fbpx

KOOP

Algemene voorwaarden:

 1. Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze aanvaard te hebben. Enkel onderhavige voorwaarden kunnen van toepassing zijn op al onze contracten en verbintenissen met uitsluiting van andersluidende of aanvullende voorwaarden, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Onze prijsoffertes zijn louter informatief en niet bindend. Enkel een door partijen ondertekende bestelbon doet een overeenkomst tot stand komen. Er kan verwezen worden naar het bepaalde in art. 8 van huidige voorwaarden. . Alle erin vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn geldig gedurende een maand, tenzij anders bepaald. De prijsoffertes kunnen steeds worden herzien tot bij definitieve bestelling, wanneer zich een wijziging voordoet in materiaalkosten, lonen, sociale lasten of andere prijsbepalende factoren. Aangegeven prijzen zijn gebaseerd op contante betaling tenzij anders vermeld.
 3. Enkel betalingen verricht op de door ons opgegeven bankrekening worden door ons aanvaard. Bankkosten zijn ten laste van de koper. Iedere niet tijdige betaling op de vervaldag geeft automatisch en van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 Euro. Elk openstaand bedrag brengt bovendien van rechtswege, automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf datum der opeisbaarheid interesten op berekend op basis van de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2.08.2002. Deelbetalingen worden eerst aangerekend op openstaande kosten, vervolgens op vervallen interesten en alsdan op de oudste vervallen schuld in hoofdsom. Iedere laattijdige betaling brengt met zich mee dat alle andere nog niet vervallen schulden onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar worden. Aanvaarding van wissels of andere betalingsmiddelen, doet geen schuldhernieuwing ontstaan. Indien er een tekortkoming aan de geleverde materialen zou worden vastgesteld of een onderdeel dient nageleverd, is de klant niet gerechtigd dit in te roepen om betaling te onthouden, aangezien daartoe servicegarantie geleverd wordt.
 4. Om geldig te zijn dienen alle klachten aangetekend en binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum of ontvangst goederen te geschieden.
 5. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt zijn bevoegd kennis te nemen van betwistingen tussen partijen. . Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen sluiten aldus de toepasselijkheid uit van het Weens koopverdrag met betrekking tot de bepalingen van territoriale bevoegdheid en toepasselijk recht.
 6. De verkoper Atelier Rebul Benelux bvba blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de dag van volledige betaling in hoofdsom en/of interesten en/of forfaitaire schadevergoeding, zelfs indien de goederen reeds in gebruik werden genomen of weder verkocht.
 7. Elke wijziging in de toestand van de klant, zoals overlijden, onvermogen, collectieve schuldbemiddeling, ontbinding, vereffening, gerechtelijk akkoord, faillissement of niet betaling laat ons toe om waarborgen te eisen dan wel om het contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden met betaling van door Atelier Rebul Benelux bvba geleden schade in zoverre hierdoor duidelijk wordt dat de koper zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen.

Bijzondere voorwaarden : koop – verkoop

 1. Elke bestelling heeft een bindend karakter doch slechts nadat ze door Atelier Rebul Benelux bvba werd aanvaard. Bestellingen kunnen hierna niet meer eenzijdig worden opgezegd. Bij gebreke hieraan is de tekortkomende of annulerende koper gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ter dekking van de uit hoofde van annulering voorzienbare schade, gelijk aan een bedrag van 30% van de geplaatste order(s). Deze vergoeding is onmiddellijk opvorderbaar na ingebrekestelling. Een eventueel betaald voorschot zal hierop in mindering worden gebracht en komt dan onherroepelijk aan de verkoper toe. Weigering tot afname zal aanzien worden als een contractbreuk, mits voorafgaande ingebrekestelling en gunning van een respijttermijn van 2 weken, waarbij integrale vergoeding kan worden gevorderd voor alle veroorzaakte schade zoals hiervoor forfaitair bepaald.
 2. De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en verbinden Atelier Rebul Benelux bvba niet. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, kan een vertraging in de levering in geen geval recht geven op verbreking of ontbinding van de koop, noch het toekennen van een schadevergoeding. De verkoper behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, welke gedeeltelijke verkopen opleveren. Spoedverzendingen zijn steeds op kosten van de koper.
 3. De verkoper is gerechtigd om de levering op te schorten in geval een voorschot of andere verschuldigde bedragen niet tijdig worden voldaan en dit tot aanzuivering van alle achterstanden. Nieuwe bestellingen dienen alsdan contant voldaan te worden voorafgaandelijk aan de levering ervan.
 4. Atelier Rebul Benelux bvba is gerechtigd om met onmiddellijke ingang elke samenwerking met de klant stop te zetten indien dit nodig is om de uitstraling, faam en goede naam van de door haar gedistribueerde en verkochte merken te vrijwaren of wanneer blijkt dan haar merken op enig moment of wijze schade wordt toegebracht door toedoen van de klant. De verkoper Atelier Rebul Benelux bvba is gerechtigd om met onmiddellijke ingang elke samenwerking met de klant stop te zetten indien de samenwerking met de klant voor haar onvoldoende rendabel blijkt..
 5. In geval tussen partijen een consignatieovereenkomst tot stand kwam, verbindt de klant zich ertoe om elke maand een afrekening te bezorgen aan Atelier Rebul Benelux bvba van de verkochte goederen uiterlijk de laatste dag van elke maand en dit zonder ingebrekestelling hiertoe. De goederen blijven eigendom van Atelier Rebul Benelux bvba tot integrale betaling. Atelier Rebul Benelux bvba is gerechtigd op elk moment de consignatieovereenkomst op te zeggen, waarna de klant er zorg voor draagt dat de niet verkochte goederen in originele staat terug bezorgd worden aan Atelier Rebul Benelux bvba uiterlijk binnen de 14 dagen, in dezelfde verpakking, op geen enkele wijze vervuild of gebrekkig en met vermelding van artikelnummer eraan gehecht. Alle aldus niet ontvangen goederen worden na 14 dagen aangerekend en dienen betaald te worden.
 6. Alle aankopen worden vervoerd op risico van de koper ongeacht de wijze van transport of verzending. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade teweeggebracht aan de verkochte goederen tijdens transport of verzending.
 7. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade teweeg gebracht door de verkochte goederen, behalve in geval van grove fout van de verkoper.
 8. Eventueel niet-conformiteit met het bestelde wordt geacht gedekt te zijn, zo de koper hieromtrent na levering niet onmiddellijk schriftelijke melding van zou hebben gemaakt. Het in ontvangst nemen zonder voorbehoud impliceert een aanvaarding. Alle klachten dienen op straffe van verval aangetekend kenbaar gemaakt te worden uiterlijk binnen de 8 dagen na levering of datum waarop geacht mag worden dat de gebeurlijke tekortkomingen zichtbaar of vaststelbaar waren. Er wordt overeengekomen dat de vroegste datum der voorgaande als vertrekpunt dient te worden gehanteerd, waarbij wordt aanvaard dat de korte termijn in art 1646 BW wordt gesteld op 3 maanden. Indien de kwaliteiten en/of eigenschappen van de geleverde materialen in opspraak zou zijn en niets bepaald wordt omtrent de omvang van de garantie, zal enkel waarborg verstrekt worden in de mate dat en gedurende de periode dat er waarborg kan worden bekomen van de eigen leverancier of fabrikant van die producten en materialen. De eventuele waarborg beperkt zich ten alle tijde tot een nalevering hetzij het vervangen van de gebrekkige materialen of evenwaardige indien de oorspronkelijke niet meer beschikbaar zouden zijn. Eventuele derving of andere kosten blijven voor rekening van de koper.
 9. In geval van ontbinding van de koop wordt de waarde van de reeds geleverde goederen die betrekking hebben op betwiste bestellingen onmiddellijk opeisbaar.